Föreståndare brandfarlig vara

Brandfarlig vara

Vem har nytta av utbildningen?

Alla som har tillstånd att hantera och förvara brandfarliga och explosiva varor, ska enligt det tillstånd som kommunen utfärdat ha en eller flera föreståndare för verksamheten. Föreståndaren ska ha erforderlig kompetens. Deltagarna ska känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara, kunna ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt kunna fungera som föreståndare för brandfarlig vara. Utbildningens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Omfattning

Utbildningen är ca 8 timmar beroende tillval.
Utbildningen är teoretiskt.

Innehåll

 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Lagen och förordningen om brandfarlig vara
 • Föreskrifter från MSB
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Ansvarsfrågor vid heta arbeten
 • Brandsläckningsutrustning
 • Beredskap vid olyckor

Utbildningen kan kompletteras med olika praktiska tillvalsdelar.

Förslag på tillval

 • Brand i kläder
 • Sprängning av flaska
 • Övning med pulver, skum och koldioxid släckare (kolsyra)

Material

Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna ett intyg som visar att de har genomgått kompetensutbildning i enlighet med kraven.

Instruktörer

Pedagogiska instruktörer, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Comments are closed.